Phần thưởng

Phần thưởng chào mừng 30%

Nhận 30 USD để bắt đầu giao dịch như những người chuyên nghiệp. Mở tài khoản WELCOME với chúng tôi và nhận những lợi ích độc đáo.

QUAN TRỌNG TRONG TẤT CẢ THƯỞNG

Khách hàng không thể chuyển đổi giữa các chương trình tiền thưởng do Công ty cung cấp. Nếu bạn không muốn sử dụng tài khoản giao dịch tiền thưởng nữa, vui lòng gửi email đến contacto@imperiumfx.com để lưu trữ tài khoản tiền thưởng.

Tất cả các khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản và gửi đến Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Công ty qua email contacto@imperiumfx.com Thông tin chi tiết khác về quy trình mà Khách hàng phải tuân theo, thời hạn nhận phản hồi từ Công ty, như cũng như các chi tiết liên hệ của cơ quan quản lý của Công ty, có thể được tìm thấy trên trang web của Công ty trong phần “Tài liệu Pháp lý”.